Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan vastuullisesta työnantajasta? Ensimmäinen ajatus usein on työnantaja, joka tukee työntekijöidensä hyvinvointia ja, joka pyrkii kantamaan vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa on tunnistettu kuusi periaatetta, jotka määrittävät vastuullisen työnantajan: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus ja hyvä hakijakokemus.

Tässä kirjoituksessa avaan näkemyksiäni siitä, mitä nämä teemat käytännössä tarkoittavat.

Tasavertainen kohtelu ja hyvä esihenkilötyö luovat perustan

Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu ja arvostaminen on vastuullisen työnantajan tunnusmerkkejä ja jopa lähtökohta, jota ilman muut vastuullisuuden teemat eivät voi toteutua. Syrjimättömissä yrityksissä työntekijöiden näkemyksiä pyritään aidosti kuuntelemaan, arvostamaan ja ottamaan huomioon päätöksenteossa.

On tärkeää, että yrityksen johtoporras tuo esille ja mahdollistaa sen, että asioista voidaan puhua vapaasti psykologisen turvallisuuden vallitessa.

Esihenkilötyö on tärkeä osa teemaa. Esihenkilötyö, jossa uskalletaan käydä avointa dialogia henkilöstön kanssa vaikeistakin asioista, ja jossa esihenkilöt ovat vastaanottavaisia, rehellisiä ja nöyriä, on merkki vastuullisesta työnantajasta. Kun esihenkilöiden valmistelemat päätökset halutaan tuoda keskusteluun ja päätöksentekoon demokraattisesti koko henkilöstölle, on se merkki vastuullisen työnantajan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Mikä on reilua?

Itse liittäisin tasavertaisuuskeskusteluun myös oikeudenmukaisuuden.  Yhä useammin työelämässä puhutaan myös oikeudenmukaisuudesta: mihin ja kenelle työstä saatava tuotto menee – tekijälle itselleen vai kasvottomalle osakkeenomistajalle? Onko yrityksen päätöksenteko ja kommunikaatio tasapuolista ja läpinäkyvää? Saavatko kaikki työntekijät vaikuttaa päätöksiin? Kannustaako yritys avoimuuteen ja rehellisyyteen kaikessa toiminnassaan? Nämä kaikki kysymykset liittyvät lopulta siihen, miten yksittäinen yrityksen työntekijä kokee osansa työyhteisössä, siihen onko hänen mielipiteillään – niin pienillä kuin suurilla – merkitystä ja annetaanko työlle arvoa.

Tasapainoilu sallittua

Vastuullinen työnantaja pitää myös huolen siitä, että kaikkien työntekijöiden on mahdollista löytää sopiva työelämän ja vapaa-ajan tasapaino. Luodolla jokaisella asiantuntijalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan tapaansa työskennellä, liittyi se esimerkiksi työviikon pituuteen tai muuhun asiaan, jolla tuetaan ihmisen elämäntilannetta juuri sillä hetkellä. Työnantaja antaa kehikon, jossa jokainen voi menestyä työssään itse määrittämällään tavalla.

Merkityksellinen työ rakennetaan avoimella kommunikaatiolla

Jokainen ihminen haluaa tuntea olevansa merkityksellinen. Oli kyse sitten työyhteisöstämme, perheestämme tai yhteiskunnastamme, haluamme kokea tekevämme sellaisia asioita, joilla on merkitystä sekä itsellemme että erityisesti muille.

Filosofian Akatemian mukaan työ on merkityksellistä silloin, kun sillä on hyvää tuottava päämäärä ja ihminen pääsee toteuttamaan itseään. Kun työnantaja huolehtii siitä, että näihin päämääriin pyritään kunkin työntekijän kohdalla, ollaan jo pitkällä. Merkityksellisyyttä pohtiakseen työyhteisön täytyy olla tarpeeksi avoin. Kun kommunikaatio on avointa, voidaan yrityksessä käydä vuoropuhelua siitä, millaiset arvot ovat meille tärkeitä ja, mitä arvoja haluamme noudattaa työssämme.

Arvot vaikuttavat muun muassa siihen, miten toimimme keskenämme tai, millaiset asiakkuudet koemme merkityksellisinä ja toisaalta millaiset toimintatavat tukevat arvopohjaamme. Esimerkiksi asiakasprojekteissa voidaan miettiä, onko arvojemme mukaista sovelluskehittäjinä hyväksyä ratkaisuja, jotka olisivat pidemmällä aikavälillä asiakkaan näkökulmasta kestämättömiä ratkaisuja, vai voisimmeko ehdottaa tilalle parempia. Työyhteisönä voisimme nähdä arvoa siinä, että pyrkisimme osallistumaan yhteisvastuullisiin teemoihin yhteiskunnassa.

Yritys on osa ympäristöä

Vastuullisuudesta ei voida puhua kiinnittämättä katsetta siihen, miten yritys vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Yhä useammin taloudellisten mittarien lisäksi mitataankin myös yritysten sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Tuloksilla on vaikutusta siihen, miten yritykseen suhtaudutaan niin yritysmaailmassa kuin kuluttajienkin silmissä. Tämän kaltainen kehityskulku on hyvä asia, sillä on yhteiskunnallisesti arvokasta, että vastuutonta liiketoimintaa pyrittäisiin vähentämään – sikäli kuin esimerkiksi edellä mainitut mittarit pystyvät näitä asioita osoittamaan.

Kestävän kehityksen teemat tukevat myös yrityksen työntekijöiden hyvinvointia tuomalla merkityksellisyyden kokemuksia päivittäiseen työskentelyyn.

Vastuullisuus kuuluu kaikille

On hyvä muistaa, että eri aloilla on erilaiset lähtökohdat toteuttaa vastuullisen työnantajan teemoja. Esimerkiksi IT-alalla, jossa organisaatiohierarkia on usein matala, on paremmat mahdollisuudet, kuin alalla, jossa organisaatiot ovat moniportaisia, tai joissa taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia edistää kaikkia teemoja. Moni vastuullisen työnantajan teemoista ei kuitenkaan usein ole kiinni taloudellisista tekijöistä vaan yrityksen johdon tahtotilasta.

Suurin osa edellä mainituista vastuullisen työnantajan teemoista ovat olennaisia asioita erityisesti yrityksessä työskentelevän henkilön hyvinvoinnin kannalta. Huomattavaa kuitenkin on se, että osa teemoista koskee laajemminkin sitä, miten yritys toimii yhteiskunnallisella tasolla pelkän työntekijän hyvinvoinnin edistämisen lisäksi. Merkitys ja kestävä kehitys ovat erottamaton osa vastuullisen työntantajan toimintaa, koska henkilöstön hyvinvointi on niihin myös sidoksissa.

Yhteiskunnallinen keskustelu vastuullisesta työnantajasta on tärkeää. Avoimen vuoropuhelun avulla voidaan parhaimmillaan edistää niin työntekijöiden hyvinvointia kuin työnantajien ja -tekijöiden välistä keskinäistä luottamusta. Lisäksi vastuullisella yritystoiminnalla voidaan pyrkiä ratkaisemaan esimerkiksi ympäristöön tai sosioekonomiseen tasa-arvoon liittyviä globaaleja haasteita.

Mitä sinulle vastuullisuus tarkoittaa?